Skip to content Skip to footer
0 items - €0,00 0

Privacy Policy

Winkelwagen 0 items - €0,00 0
1. Privacy-statement

Lietbeca Whisky Club is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://lietbecawhiskyclub.be

Het bestuur van Lietbeca Whisky Club treedt op als Functionaris Gegevensbescherming voor Lietbeca Whisky Club. Het bestuur is te bereiken via: contact@lietbecawhiskyclub.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Lietbeca Whisky Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Alle 0verige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijvig aan een tasting op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@lietbecawhiskyclub.be , dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lietbeca Whisky Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze tastings en andere activiteiten
 • Lietbeca Whisky Club analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Lietbeca Whisky Club volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij ons aanbod afstemmen op jouw behoefte.
 • Lietbeca Whisky Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
5. Geautomatiseerde besluitvorming

Lietbeca Whisky Club neemt mogelijks op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lietbeca Whisky Club) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lietbeca Whisky Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. U kan ons ten allentijde verzoeken om de bewaarde persoonsgegevens te verwijderen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Lietbeca Whisky Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lietbeca Whisky Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lietbeca Whisky Club gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lietbeca Whisky Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@lietbecawhiskyclub.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Lietbeca Whisky Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lietbeca Whisky Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via contact@lietbecawhiskyclub.be

11. Digitale media

Lietbeca Whisky Club kan tijdens de organisatie van tastings of andere evenementen algemene sfeerfoto’s nemen. Deze foto’s kunnen enkel aangewend worden als representatieve sfeerbeelden voor op de sociale media en website van Lietbeca Whisky Club. Gaat een deelnemer alsnog niet akkoord dat er foto’s genomen zullen waarop hij/zij te zien is dan kan deze het bestuur hiervan voor of tijdens de tasting of activiteit mondeling op de hoogte brengen. Het bestuur zal aan dit verzoek gehoor geven en respecteren. Als jij het idee hebt dat jouw vraag hiertoe toch niet goed opgevold is of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via contact@lietbecawhiskyclub.be